Saint Paul (Paris, BnF, Latin 203 f.491v)

Data source