Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1840

Texte du manuscrit

Source des données : Pinakes

Canones [Grec].

 • Œuvre associée : Canones
 • Feuillets : 074v
 • Incipit : Ἀνελλειπῆ τὴν χάριν ὡς κεκτημένη (Source : Pinakes)

Canones [Grec].

 • Œuvre associée : Canones
 • Feuillets : 087v-90v
 • Incipit : Μονὰς θεαρχίφωτε, Τριὰς τελεία (Source : Pinakes)

Euchologe (rite byzantin) [Grec].

 • Œuvre associée : Euchologe (rite byzantin)
 • Feuillets : 003
 • Incipit : Ὁ Θεὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ὁ καταξιώσας ὑπὸ τὴν σκηνὴν Ζακχαίου (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 004
 • Incipit : Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ εὐδοκήσας ἄμπελον (Source : Pinakes)

Troparia [Grec].

 • Œuvre associée : Troparia
 • Feuillets : I
 • Incipit : Τῇ προσβολῇ τῶν πειρασμῶν (Source : Pinakes)

Varia (Exegetica) [Grec].

 • Œuvre associée : Varia (Exegetica)
 • Feuillets : 008
 • Incipit : Τίς ὁ ἄνθρωπος; ὁ Ἀδάμ· τίς Ἱερουσαλήμ (Source : Pinakes)

Bibliographie

 • S. Lucà, « Su origine e datazione del Crypt. Bβ.VI (ff. 1-9) », Tra Oriente e Occidente. Scritture e libri greci fra le regioni orientali di Bisanzio et l'Italia, Testi e Studi Bizantino-Neoellenici 14, Roma, 2003, p. 145-224

Sources des données