Théodore Stoudite (saint, 0759-0826) : Épigrammes

Versions de l'œuvre

Théodore Stoudite (saint, 0759-0826) : Épigrammes [Grec].

Théodore Stoudite (saint, 0759-0826) : Épigrammes [Grec].

  • Incipit : STAUROS BLEPONTWN ASTRAPHFORWN SELAS (Source : Pinakes)
  • Explicit : KAI MH TO DOXAI TEQNANAI KAQ'HMERAN (Source : Pinakes)

Théodore Stoudite (saint, 0759-0826) : Épigrammes [Grec].

Témoins de l’oeuvre

Manuscrits

Partie de manuscrit

Vie de l'œuvre

Sources des données